Фотоальбом. Back in the USSR

О СПЕКТАКЛЕ


Scene from a performance


Scene from a performance


Collage upon the motives of the performance


Alexander Miminoshwili and Elizaveta Serysheva


Natalia Zagorinskaya


Mikhail Nikanorov, Andrey Vylegzhanin


Mikhail Nikanorov, Andrey Vylegzhanin, Alexander Miminoshwili, artists of the choir


Mikhail Nikanorov, Andrey Vylegzhanin, Alexander Miminoshwili


Dmitry Khromov


Maya Barkovskaya


Scene from a perfomance


Mikhail Nikanorov


Vadim Letunov, Elena Mikhaylenko


Dmitry Ponomarev


Ksenia Viaznikova, Alexander Kiselev


Svetlana Rossiyskaya, Anatoly Ponomarev, Ksenia Viaznikova, Alexander Kiselev


Scene from a performance


Alexey Isayev, Mikhail Nikanorov, Elena Semenova, Dmitry Khromov


Scene from a performance

Ticket office +7 495 250-22-22

© 2022 Helikon Opera

Создание сайта - Dillix Media